1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Simon David en de

klant gelden deze algemene voorwaarden voor alle offertes van, bestellingen aan

en overeenkomsten met Simon David, en dit niettegenstaande daarmee strijdige

bepalingen vermeld op documenten van de klant.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES – ORDERBEVESTIGING

Alle aanbiedingen en offertes van Simon David zijn vrijblijvend tot op het ogenblik

van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de

klant de offerte binnen de zeven dagen (tenzij aanduiding van een andere termijn op

de offerte) voor akkoord ondertekend terug zendt aan Simon David, voor zover hij

geen enkele wijziging aanbrengt aan de offerte. Bij wijziging aan de offerte door de

klant, stelt Simon David een nieuwe offerte op, die door de klant op dezelfde wijze

moet worden aanvaard. De overeenkomst vervangt alle daaraan voorafgaande en/of

mondelinge akkoorden. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt

de klant onherroepelijk, zelfs vooraleer ze Simon David heeft bereikt. De persoon of

firma die de bestelling plaatst, wordt geacht de opdrachtgever te zijn en staat borg

voor de uitvoering van de overeenkomst, zelfs wanneer de facturatie ten aanzien van

een derde moet worden opgesteld. Op alle bestellingen is een voorschot verschuldigd

van minimum 30% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR, tenzij

expliciet anders vermeld op de offerte. De bestelling wordt niet eerder uitgevoerd

dan vanaf ontvangst van het voorschot.

3. ANNULATIE VAN DE BESTELLING

De annulatie van een bestelling door de klant zal slechts aanvaard worden voor zover

Simon David haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een

schadevergoeding van 40% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 100

EUR, welke schadevergoeding het reeds betaalde voorschot opslorpt.

4. LEVERING

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven, zonder dat deze

bindend is voor Simon David. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding,

prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Simon

David heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de klant verzoekt om

de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene of normale

termijn. Indien de partijen een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen,

zal deze termijn verlengd worden indien de klant in gebreke blijft om de te leveren

informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde

proeven (tijdig) terug te brengen. Iedere wijziging gevraagd door de klant, doet de

overeengekomen leveringstermijn teniet.

5. RISICO

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Simon David en/of haar leverancier

bevinden, worden er bewaard op risico van de klant die uitdrukkelijk Simon

David van elke aansprakelijkheid van welke aard ook ontslaat. Hetzelfde geldt voor

de uitgevoerde werken en voor de waren die het voorwerp uitmaken van de bestelling

van de klant. De bestelde goederen reizen steeds op risico van de klant.

6. PROTEST GELEVERDE GOEDEREN

De klant of zijn gemandateerde moet de goederen bij levering meteen en grondig

nazien. Een gebeurlijke afwezigheid van de klant bij levering en zijn onmogelijkheid

om zich te laten vertegenwoordigen doet geenszins afbreuk aan de toepassing van

dit artikel. Elke niet‐conformiteit die bij een grondig nazicht bij levering kan worden

opgemerkt, moet onmiddellijk per gemotiveerde aangetekende brief aan Simon

David worden ter kennis gebracht. Bij gebreke hieraan wordt de levering als definitief

en onweerlegbaar aanvaard aanzien, zowel ten aanzien van de kwantiteit als

ten aanzien van de kwaliteit (m.n. vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige

inspectie kon worden opgemerkt). De gedeeltelijke benutting van de goederen

heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg en gebreken aan een deel van

de geleverde goederen geven de klant niet het recht tot afkeuring van de gehele

levering. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder

de voorafgaandelijk toestemming van Simon David. De terugzending gebeurt op

kosten van de klant.

7. AANSPRAKELIJKHEID – ALGEMEEN

Simon David verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren.

Alle prestaties van Simon David zijn middelenverbintenissen, tenzij expliciete

andersluidende overeenkomst tussen partijen. De klant staat ervoor in Simon David

voldoende aanwijzingen te geven. Simon David is niet aansprakelijk voor fouten in de

uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Simon David

kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs een grove fout van

haar of haar aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. Simon David zal

in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals

bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele

kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van

enige fout of nalatigheid van Simon David of een aangestelde, die verband houdt

met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Simon David met betrekking tot aan

de klant geleverde goederen en/of diensten is in elk geval beperkt tot: ‐ ofwel terugbetaling

van de door de klant betaalde prijs, ‐ ofwel de vervanging van de geleverde

goederen, of het opnieuw uitvoeren van de diensten, en dit naar keuze van Simon

David. De totale aansprakelijkheid van Simon David, zal nooit meer bedragen dan de

prijs die door de klant aan Simon David werd betaald voor de goederen of diensten

die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat goederen of diensten afkomstig van

derde leveranciers betreft, aanvaardt Simon David geen enkele aansprakelijkheid

boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn

te aanvaarden voor hun producten of diensten. Garanties vervallen bij het niet of

onjuist onderhouden van de geleverde goederen. Garanties gelden enkel op goederen,

nooit op diensten en kunnen slechts ingeroepen worden indien het gebrek

overeenkomstig artikel 6 ter kennis werd gebracht van Simon David.

8. AANSPRAKELIJKHEID DRUKWERK

Onverminderd artikel 7, geldt inzake drukwerk het volgende: Bij de uitvoering van

drukwerk ontvangt de klant een drukproef, die de klant na nauwkeurige controle

aan Simon David ondertekend dient terug te bezorgen met vermelding “goed voor

druk”. Simon David staat in voor de correctie van aan haar toe te schrijven fouten,

behoudens indien de klant in gebreke bleef de drukproef na te zien. In geval van

vergissing of slechte afwerking door Simon David beperkt de verantwoordelijkheid

van Simon David zich tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan dit geen

aanleiding geven tot schadevergoeding.

De volgende toleranties worden overeengekomen voor levering van drukwerk:

(a) Het leveren van 10 tot 20% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate

de grootte van de bestelling.

(b) Een speling van 8% minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte

naargelang de aard van het papier of karton.

(c) Een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naar gelang de

aard van het papier of karton.

(d) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m.

van voor‐ en keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van één

zelfde fabrikant. De volkomen overeenstemming van de te produceren kleuren, de

volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van

de inktgeving en van het register zijn niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de

aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden. Alle hoger vermelde

afwijkingen zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of

bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden

tegen de eenheidsprijs aangerekend. Al het door de klant geleverde materiaal

wordt maximum 2 maanden na uitvoering van de opdracht bijgehouden. Slechts

op uitdrukkelijk verzoek van de klant zullen dit materiaal en de door Simon David

gemaakte ontwerpen of realisaties, door Simon David bewaard worden, mits de

klant de bewaar‐ en materiaalkosten ten laste neemt. In geen geval kan Simon David

verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van of schade aan deze data, documenten,

of materiaal.

9. BETALINGSMODALITEITEN

De betaling van prestaties en of goederen dient contant of per overschrijving naar

het vermelde rekeningnummer bij de levering plaats te vinden. De BTW alsook

andere belastingen zijn ten laste van de klant, zelfs al waren deze niet in voege of

bekend op datum van de plaatsing van de bestelling. Elke betaling wordt aangerekend

op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en

kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene

verkoopsvoorwaarden. Bij laattijdige betaling zal de klant aan Simon David van

rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een forfaitaire

schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125

EUR, zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Daarnaast

zal de klant eveneens instaan voor alle innings‐, aanmanings‐ en procedurekosten,

hierin begrepen de advocatenkosten. Indien de factuur niet wordt betaald op de

vervaldag, behoudt Simon David zich het recht voor om de verdere uitvoering van

haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald.

Bovendien maakt elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van andere

verbintenissen van de klant, alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Elk protest

overeenkomstig artikel 6 en/of 10 zonder ernstige motivatie, geeft de klant niet

het recht de betaling van de geleverde goederen of diensten te verdagen.

10. KLACHTEN

Protest van de factuur: Klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur zijn

alleen ontvankelijk zo deze per gemotiveerde aangetekende brief worden overgemaakt

aan Simon David binnen de vijf dagen na factuurdatum.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De materiële goederen blijven eigendom van Simon David tot aan de integrale

betaling van de factuur. Simon David behoudt zich het recht om zijn naam te vermelden

op alle door zijn ontworpen creaties. Het reproduceren van of aanbrengen

van wijzingen aan de werken of gedeelten ervan is strikt verboden, behoudens de

voorafgaande schriftelijke toestemming van Simon David. Simon David is nooit

verplicht om, zelfs niet na betaling van de factuur, bronbestanden van ontworpen

creaties door te geven aan de klant.

12. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met

de vergoeding van de geleden schade, heeft Simon David het recht de overeenkomst(

en) met haar klant zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel

de uitvoering ervan te schorsen, indien de klant zich schuldig maakt aan een zware

contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst

van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet‐betaling

van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd

als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal

de klant alle door Simon David verleende diensten en geleverde goederen betalen,

alsook de kosten die Simon David moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd

met een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag dat Simon

David nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou

zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor

Simon David. Bovendien behoudt Simon David het recht om een hogere schadevergoeding

te vorderen indien zij bewijst dat zijn werkelijk geleden schade groter is dan

de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen

die zij vernemen van de andere partij geheim te houden en enkel te

gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. De confidentialiteitsverplichting

blijft gelden na beëindiging van de overeenkomst en dit voor een periode van 5 jaar.

14. OVERMACHT

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve

maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Simon David geen

controle heeft, bevrijden Simon David, voor de duur van de hinder en voor hun

draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of

schadevergoeding voor de klant. Dit geldt eveneens in geval deze gebeurtenissen

zich voordoen als Simon David achterop staat op het tijdsschema. In dit geval zullen

partijen te goeder trouw een wijziging aanbrengen aan de modaliteiten van de

overeenkomst.

15. NIETIGHEID

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige

bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Simon David en de klant de nietige

bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan

zoveel mogelijk benadert.

16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Simon David. Elk

geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging

van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te

Brugge.